Home / Sức Khỏe

Sức Khỏe

Thông tư 19/2016/TT-BYT

Thông tư 19/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 Thông tư hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Gồm có các nội dung chính: + Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe NLĐ (Hồ sơ VSLĐ, Quan trắc môi trường, Hồ …

Read More »