Home / Risk assessment

Risk assessment

Xác định các mối nguy hiểm

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc đánh giá rủi ro của bạn là xác định chính xác các mối nguy hiểm tiềm năng trong môi trường làm việc của bạn. Một điểm khởi đầu tốt là để đi bộ xung quanh nơi làm việc của bạn …

Read More »

Đánh giá rủi ro

Sau khi xác định các mối nguy hiểm, sau đó bạn phải quyết định như thế nào khả năng nó là tác hại sẽ xảy ra; tức là mức độ rủi ro và phải làm gì về nó. Rủi ro là một phần của cuộc sống hàng ngày và bạn …

Read More »