Recent Posts

Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT

Quyết định 3733/2002/QĐ – BYT là quyết định của bộ trưởng bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Đây là những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết kế hệ thống, vị …

Read More »

Cái nhìn nghề an toàn lao động

1. Tổng quan nghề an toàn lao động Nghề kĩ sư an toàn lao động chuyên nghiên cứu về nguyên nhân và biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và các thương tích có thể xảy ra. Nghề này dựa trên các lĩnh vực kỹ thuật an toàn và những …

Read More »