Recent Posts

Tình hình tai nạn lao động năm 2017

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 908/TB-LĐTBXH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 THÔNG BÁO Tình hình tai nạn lao động năm 2017 …

Read More »

Tài liệu HSE tiếng anh

Tài liệu an toàn lao động HSE (Tiếng Anh) Có thể giúp ích cho các bạn nhiều Các bạn có thể tải tại đây. Chia sẻ bởi: Mr Vương TÀI LIỆU HSE: Doosan safety

Read More »