Thông tư 07/2016/TT – BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ…

    I. SEIRI – SÀNG LỌC SEIRI (sàng lọc) có nghĩa là loại bỏ những cái không cần thiết…