HSEVIET chia sẻ tới các bạn tài liệu về làm việc trên cao E Version. Nguồn: Sưu tầm

HSE VIỆT gởi bạn safety handbook for contruction site workers. Đọc hiểu tiếng  anh cũng như những rules về an…